Medborgerskab handler om den enkelte borgers rettighed og mulighed for selvbestemmelse og om at indgå i fællesskaber.

  • Hvornår bestemmer jeg?
  • Hvornår bestemmer vi i fællesskab?
  • Hvornår bestemmer andre?

Marjatta har i uge 35 haft en temauge med alle borgere over 18, samt elever fra 8., 9. og 10. klasse samt STU om Medborgerskab.
Der blev udarbejdet en masse tiltag, lege og spil, netop for alle kan inddrages i processen omkring Medborgerskab.

Medborgerskab udspiller sig i en lang række af de fællesskaber, man indgår i som individ – fra det globale til det lokale fællesskab. Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud.

Det handler også om, at den enkelte borger har kompetencer til at gøre brug af disse rettigheder, og i praksis har mulighed for at deltage og være selv-, og medbestemmende i fællesskaber, fx ved at tage ansvar og bidrage til samfundet ud fra egne forudsætninger. Med andre ord handler medborgerskab om inklusion.

Personer med udviklingshæmning har ofte utilstrækkelige muligheder for at udnytte medborgerskabet. Kendskabet til egne rettigheder er ofte mangelfuldt, og kompetencerne til at handle er begrænsede. Det skyldes ikke blot funktionsnedsættelsen, ofte er dette en konsekvens af socialiseringen, både i de nære fællesskaber, i uddannelses- og sociale tilbud og i samfundet generelt.

Her kan I læse en artikel af Terje Erlandsen om Selvbestemmelse i helsepædagogisk og socialterapeutisk praksis. Læs mere her: Selvbestemmelse-i-helsepædagogisk og socialterapeutisk praksis

Socialstyrelsen har også udarbejdet materiale om selvbestemmelse og medborgerskab.  Læs mere her: https://socialstyrelsen.dk/handicap/udviklingshaemning/temaer/medborgerskab